وای خدا ! اخه کی میره اینو فالو میکنه ؟! همینجوری افتاده سر زبونا !! وگرنه این کسی نیست که عددی بشه ! شما به یه بیشعور که مردم ایران رو گاو خطاب میکنه انسان میگید ؟! بعد میاد حرف از خدا و قران میزنه ؟! این بشر نمیتونه بفهمه حق الناس چیه !!

الان به یه ملت توهین کرده ! نمیدونم واقعا بچه ها گنده گ..وزی های این براشون جذابیت داره یا فحش دادناش ؟! که میرن فالوش میکنن !