ناراحت میشم وقتی میگه اشتباه کردم الان ازدواج کردم وقتی میپرسم چرا ، میگه اشتباه کردم دیگه باید بیشتر پول جمع میکردم .

البته به روی خودمم نمیارم .