+ دوسم داری ؟

- نه

+ چرا ؟ من عاشقتم 

- ناراحت میشم کسی مجبورم کنه کاری رو خلاف میلم به اجبار انجام بدم .

+ دوستت دارم (با مظلومیت)

- منم خیلی دوستت دارم (با غلظت تمام)