خوشحالم...همین که تو شادی...همین که خوشحالی...این بهترین حسه :)