امروز صحبت کردم و واقعا خونش به جوش اومده بود .

اصلا حوصلشو ندارم و دلم نمیخواد باهاش باشم .

یکم توضیح اضافه داد گفتم بسه دیگه چقدر فک میزنی .

مثه ادم نمیگه چیکار کرده .

منم گیجم !