مشکل از اونجایی شروع شد که با آدمای بد خاطره های خیلی خوبی ساختیم .