از اینکه باید دو ماه تحت مراقبت قرار بگیرم و این مسیر تکراری رو برم و بیام خستم ، کلافم .

بدم میاد از اینکه هر بار باید با یه لباس تکراری برم اونجا منتظر بشم ویزیت شم .

دلم میخواد لباس دیگه ای بپوشم . چرا هربار باید این لباس رو بپوشم و برم اونجا ؟!

از اول تا اخرش همش همین لباس تنم باشه ؟! 

هرچند خودش ، منشیش ، داییش ، همشون همین لباس تنشونه! از استراحت مطلق زیاد خاله زنک شدم !