شما دوس پسر دوس دخترا کجایید ؟ چرا نمیاد شریعتی چهار راه قنات راه برید دو تایی ؟ 

از این منظره ها کم شده بیاید اونجا بچرخید هم خرید کنید هم ما لذت ببریم :))