وقتی بهم دروغ میگی ناراحت میشم . نه از اینکه بهم دروغ گفتی ، از اینکه انقدر احمق بودم و همیشه راستشو میگفتم بهت ناراحتم.از اعتماد و خوش باوریم که همیشه راست میگی. کاش مثه خودت دور زدن و پیچوندنو یاد بگیرم .