میگم هشت اینجوری گفته 

میگه کو*ن لقش زر زده 

میگم نه مطمئنم توجیه اورده که کاراشو با خیال راحت بکنه

میگه به درک چیزم توش اصن 

میگم خب چیکار کنم 

میگه چیزم دهنت باو چیز خر توش اصن خودم میگیرمت بابا کو*ن لق هشت و هفت جد و ابادش *دوست مذکور دختر عست :/ اون آپشنا رو هم نمیدونم داره یا نه چون بیشتر از پسرا چیزم چیزم میکنه :/