من همیشه موقعی که ناراحت میشم میرم هشتو نابود میکنم به خاطر کار یا حرفی که زده و منو ناراحت کرده .

اما این یکیو نمیتونم... .

داره مثه خوره فکرمو میخوره و میره جلو .

احساس میکنم با شرایط الان بی تفاوتی بهترین واکنشه .

به خاطر دماغمم ناراحتم ولی دوستم میگه ورمه میخوابه .