مرسی از دیو و دلبری که اومده بودن و به دیوارهای کوتون تکیه داده بودن و لحظاتی عشقولانه رو ساختن .

یاد انیمیشن دیو و دلبر افتادم ، به خاطر قد و چهارشونه بودن پسره و کوچولو موچولو بودن دختره .