یه ضرب المثل خارجی هست که میگه حتی بدترین روز ها هم فقط بیست و چهار ساعتن ! 

البته چون این ضرب المثل خارجیه و کلا برای اونجا ساخته شده و اینجا کاربردی نداره ! 

داداچ اینجا بدبختیا مادام العمرن .