من مولانا نیستم که بگم "ناز کُنی، نَظر کُنی، قَهر کُنی، ستم کُنی 

گر که جَفا، گر که وَفا، از تو حذَر نمی‌کنم!"

من میرینم دهنت یهو، تامام :))