میگه من چرا باید عاشق یه همچین دختر چاق بیریخت و تانکی بشم ؟! ها ؟! چرا من انقدر عاشق توام ؟! 

میگم جووووووون :)) 

هیچی دیگه نمیشه جون بگی و از دستش در بری که :))