اگر شما با پسری پنج سال در یک ریلیشن شیپ عاشقانه بودید و اون آقا مستقیم یا غیرمستقیم میگفت بهتون که دختر منتخبش برای ازدواج نیستید ، واکنشتون چی بود ؟

... .*جریانشو میگم .

**عامو علی وبتو چرا بستی . منظورم از موندنی باشه می مونه ، شل کن سفت کن نبود ! این تکلیفش با خودش روشن نیست .