من گفتم از کلمه ی کردن بدم میاد نه از کلمه ی دادن ! 

(اومدن اعتراض کردن که توی پست هام از لغت دادن استفاده کردم)

#معترض_نباشیم

#به_بزرگواری_خودتون_ببخشید

#بذار_کنیزیتونو_بکنم