داشتم با بابام صحبت میکردم گفت ولش کن ! من نمیدونم منظورشون چیه !! ولش کنم ؟! دوستان میشه یه لحظه توجه کنید زندگی من داره نابود میشه ؟! :/