انقدر دوس دارم به آرزوی شیرینم برسم و از شر خالم و هشت جون سالم به در ببرم .