یادتونه گفتم به دوس پسر اسبق همون موقع هایی که با هم بودیم بهش یه مقداری قرض داده بودم و پس نداد ؟

زنگ زد میخواد برگردونه !! بعد گفت بیشتر از فلان قدر مونده ؟! (چون یه مقدار خیلی ناچیزشو پس داد) 

منم روم نشد بگم دقیقا چقدرش مونده ! چون اصلا باورم نمیشد.

عددی که گفت میخواد برگردونه یه تومن کمتر از بدهیش بود .

منم واقعا نتونستم بگم نه یه تومن کم گفتی .

به هر حال کاچی بهتر از هیچی .

فک کنم حالت روحیش بهم ریخته بود ! چون خیلی بعیده همچین کاری کنه .

شایدم مست بوده .

حرف از روی هوا زیاد میزد .