امروز نشسته بودم و فکر میکردم یه چیزی توی این اردیبهشت درست نیست .

نبودن عشق در زندگیم ، عاشقی نکردنم در این هوا ، شاد نبودنم ، و بی خوابی های مکرر ، ... .

چرا واقعا ؟! 

کاش میشد لذت ببرم و همه چیز مزه ی زهر مار نده ! 


پائول دوروف عزیز ، بار دومته همچین قطعی وسیعی رخ میده ! بجنب ! و اینا منتظر بهانه ن !