آیا شما امسال به نمایشگاه کتاب می روید ؟ 


به نظرتون شهر آفتاب بهتر بود یا مصلا ؟