شدیدا بی حوصله و غمگینم :( 

بیرون هم تمایلی نداشتم برم :(

خدایا چرا در برابر نجات دادن من مقاومت میکنی ؟ :(

علیمی ، عظیمی ، عادلی ، اما باز هم نشستی و نگاه میکنی :(

نمیدونم جون دادن من برای تو چه جذابیتی داره :(