نمیدونم چرا همچین فکری میکنید که میگید دعا میکنم که همه چیز خوب شه و هشت برگرده ! 

خواهشا اینجوری دعا نکنید ... .

دعا کنید من از این اوصاع بهم ریخته جون سالم بدر ببرم !