انقدر خستم که خدا میدونه .

هیراد و جیم جیم عالین . جیم جیم حس زندگی رو بهت منتقل میکنه شاده و خوشحال ، مسخره بازی درمیاره . پر انرژیه .

هیراد  مغروره ، سنگینه ، خوشتیپه ، آقاست .

رفتم خرید کردم .

کاش از جیم پرسیده بودم اون روز که جیم جیم علی رو توی نمایشگاه کتاب دیده بود علی سراغی از من گرفته با نه ؟! 

انقدر علی علی کردم خواب دیدم دارم علی رو بوس میکنم :))

علی دورنما داره . مطمئنا اگر زن علی باشی متوجه میشی چه اشتباه بزرگی کردی ! دنبال بقیه س .

امروز بعد از مدت ها به خودم رسیدم و از خرس گریزلی بودن دراومدم .