وضعیت جوریه که تخم نمیکنم بهش زنگ بزنم وضعیت بسنجم !