اورژانس به حد کون پارگی ای شلوغه :/ به غیر از قلبی و نفرو و تصادفی ، کلی ضعف و بیحالی میاد ! 

خب نمیتونید روزه بگیرید نگیرید .