من انقدر دوستت دارم که دارم اذیت میشم ، میخوام نداشته باشم .