میخوام برم روی تختم و چشمامو ببندم و بخوابم :( ولی فکر چرا مرغا زانو هاشون برعکسه این اجازه رو بهم نمیده :(