باید حذفشون کنم .

حذف هم نمیشن باید کمشون کرد .

حتما باید اینکارو بکنم .

حتما .