یه اعتراف کنید و بگید چه چیز یا کاری رو دوس داشتید ولی موفق به انجامش نشدید ؟

من اعتراف میکنم هنوز نتونستم کیک درست حسابی درست کنم :(