_ چه اتاق قشنگی ، چه چیزای قشنگی ، اما میدونی خوشگلترین چیزی که اینجاست چیه ؟! تویی هفت .

+ چیز به دیوار میگن :/ 

_ :)))) خاااااعک ینی :))) منو بگو چقدر قضیه رو رمانتیک کردما