انقدر این سوئد و سوییس مرفه بی دردن که برای یکم هیجان باید بازیشون به پنالتی کشیده بشه !