خیلی چرت و پرت میگم :/ 

مدام هی به خودم میگم خفه شو خفه شو خفه شو .