محمدی که پست قبل گفتم فامیلی یکی از همکاراس :/ 

قبل از فحش و توهین که محمد کیه ، درست بپرسید .