_تو این حس چسبندگی و جدا نشدنو از کجا اوردی ؟ 

+ از زیادی دوس داشتنی بودن تو !