بهش میگم پرستارت کیه ؟ برو از پرستارت بپرس .

میگه اون دختر دماغ عملیه :))))))