خواب بودم صدام زد محیا نترسیا . 

بیدار شدم و دیدم هفت تا گربه ی قد و نیم قد دارن واسه خودشون توی پاویون میچرخن !! 

میگه یکیشون اومده بود روی تختت صدات زدم نترسی .

مرده شور پاویونی رو ببرن که روی سرد خونه س .