انقدر دوسش دارم که حاضرم با هر شرایطی که بذاره موافقت کنم حتی دیگه کار نکنم ولی کنار اون باشم ! 

حیف حیف که چهارده سال ازم بزرگتره ولی انقدر مظلوم و مهربون و دوست داشتنیه که دلت میخواد فقط هر چی اون میگه بگی چشم .