از صبح تا ظهر انقدر اذیت شدم که دارم میمیرم .

هم روحی هم جسمی .