عامو قرمه سبزی هوس کردم به به ! 

یکیم نیس باهاش بریم رستوران سنتی دیزی بزنیم .