اومدم ارایشگاه برقا رفته :/ 

صدای موتور برق جوری رو اعصابه که انگار وسط میدون جنگی