درسته استعلاجی دادن قانون و قواعدی داره ولی چس بازی هم حدی داره برادر من ! 

چس کردن در هیچ زمینه ای خوب نیست