بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم ، بالاخره دانلودش کردم و دیدمش و نمیدونید چقدر پشیمون شدم از لحظات ناراحت کنندش .

از ناامیدی هاش... .

حتی گریه کردم :( 

شاد شدم :)