"هعی بزنید بریم دهنشو سرویس کنیم"


صحبت های انگشت سومی پام با بقیه انگشتان راجع به من !