خب باید بگم گوشیمو میخواستم بدم تعمیر که لویی گفت بذار روی استیشن من میبرم میدم نمایندگیش .

گفتم اوکی .

از دیشب روی استیشنه :/ بدم میاد از این آدما ! خب ببر بده نمایندگیش دیگه :/ نمیخوای ببریش بگو خودم ببرم ! 

این کارا چیه میکنی ؟!