- شاعر میگه که :

 گر طبیبانه آیی بر سر بالینم 

به دو عالم ندهم لذت بیماری را 

+ O_o , ^_____^ مچکرم پدر جان 

( واقعا با این سنش منظورش چی بود ؟! )