وای که چقدر کلافه و ناراحتم . 

کاش میتونستم صحبت کنم و بنویسم از درگیری ها و اذیت شدن هام .

متاسفانه نمیتونم و نمیکشم .

خیلی خستم .