اونجا که چاوشی میگه نخ به نخ دهنم دود اس غمت غلیظ ترین کام است

از حجم غمش هرکی هم سیگاری نباشه هوس سیگار کشیدن میکنه