متاسفانه سگ سیاه افسردگی بیخ خر منو گرفته و اگه شما هم مثه من دچار افت ناگهانی و شدید تمرکز و حافظه شدید و لکنت زبون میگیرید و نمیتونید حرف بزنید مثه ادم ، و با یه استراحت کوتاه خوب نشدید ، سگ سیاه افسردگیتون خیلی بزرگ شده .